GD-02K-DIN

Univerzálny GSM komunikátor a ovládač GD-02K-DIN umožňuje ovládať a sledovať stav najrôznejších spotrebičov na diaľku. Ovládanie možno vykonávať pomocou štandardnej SMS alebo prezvonením.

GD-02K-DIN

Režimy prevádzky

Ovládanie

2 výstupy – silový alebo signálový - aktivuje/deaktivuje výstup s možnosťou nastavenia časového impulzu (1 s – 24 h)

  • pomocou SMS alebo prezvonením z až 100 telefónnych čísel

Sledovanie stavu

  • pomocou vstupu sleduje stav iného zariadenia (výpadok prúdu, porucha, atď.)

Meranie teploty

  • s použitím snímača teploty JB-TS-PT1000 meria aktuálnu teplotu a reportuje prekročenie nastavenej hraničnej hodnoty

Termostat

  • s použitím snímača teploty JB-TS-PT1000 meria aktuálnu teplotu a podľa nastavenej teploty (komfortná alebo ekonomická) spína silový výstup REL1 (napr. elektrokotol, infražiarič, apod.). Komfortnú a ekonomickú teplotu je možné nastaviť a prepínať medzi nimi vzdialene SMS príkazom.

Počítadlo impulzov

  • umožňuje pripojiť až dva externé merače spotreby s impulzným výstupom (ako napr. elektromery, plynomery alebo vodomery) alebo jeden merač s rozlíšením nízkej a vysokej tarify. Režim počítadla impulzov poskytuje formou SMS správ informáciu o ich aktuálnom stave alebo prekročení nastavených hraníc.

Technické údaje

Napájanie 230 V AC/50 Hz, zariadenie triedy ochrany II.
Napájací príkon stredná kľudová hodnota 1,2 W
(3,5 W pri zopnutom relé)
Ochranné istenie 1 A; typ A
Vnútorný zálohovací akumulátor Polymer Lithium-ion 300 mAh
Doba zálohovania 3 hodiny
Pracovné pásmo GSM modulu GSM/GPRS Quad Band
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Zaťažiteľnosť kontaktov relé REL1:
Maximálne spínané napätie 250 V AC; 24 V DC
Odporová záťaž (cosφ=1) max. 16 A
Indukčná, kapacitná záťaž (cosφ=0,4) max. 3 A
Žiarivky max. 3 A/690 VA
Žiarovky (halogény) max. 1000W
Minimálna DC spínaná záťaž 10 mA; 5 V DC
Kontakty relé sú galvanicky oddelené od zariadenia, spĺňajú požiadavky na bezpečnostnú izoláciu 4 kV.
Vstup IN1 Vstup je aktívny pri spojení s GND, max. 24 V
Vstup/výstup IN2/REL2 Vstup je aktívny pri spojení s GND, max. 24 V
Výstup spína proti GND, ochrana výstupu 100 mA, max. napätie 24 V
Vstupy IN1 a IN2 sú kompatibilné s impulzným výstupom SO elektromerov triedy B podľa STN EN 62053-31
Vstupy TH pre teplotný snímač (JB-TS-PT1000) rozsah -30 až +125 °C (max. dĺžka pripojenia 10 m)
Pomocný napájací výstup +5 V DC/max. 100 mA, nezálohované
Rozsah prevádzkových teplôt 0 °C až +40 °C
Stupeň krytia predného panelu IP20
Rozmery (bez antény) 90 x 36 x 58 mm
Hmotnosť 140 g
Bezpečnosť STN EN 62368-1
EMC

STN ETSI EN 301 489-7, STN EN 55024, STN EN 55032, STN EN 60730-1

Rádiové vyžarovanie STN ETSI EN 301 419-1, STN ETSI EN 301511, STN EN 50518
Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR 34 / 2012

Podobné produkty

GD-04K Univerzálny GSM komunikátor a ovládač

Univerzálny GSM komunikátor a ovládač GD-04K umožňuje ovládať a sledovať stav najrôznejších spotrebičov na diaľku. Jedná sa o inováciu úspešného komunikátora GD-04, ktorá zachováva najbežnejšie používané funkcie a prináša aj novinky.

Súvisiace produkty

LD-81 Záplavový detektor

Slúži na indikáciu zaplavenia priestoru (pivnica, kúpeľňa, kotolňa...). Informáciu je možné odovzdať do zabezpečovacieho systému a odoslať správu majiteľovi.

JB-TS-PT1000 Univerzálny snímač teploty typu PT1000

Snímač teploty s káblom pre meranie teploty plynných, kvapalných a pevných látok v rozsahu -50 °C až +200 °C.