Nakládání s elektroodpadem

Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly byt důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.