Pravidla soutěže „Vyhrajte zabezpečovací zařízení Jablotron do svého domu nebo bytu“

12.3.2021 Novinky

(dále jen „Pravidla”)

§ 1

Tato Pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: „Vyhrajte zabezpečovací zařízení Jablotron do svého domu nebo bytu“ (dále jen „Soutěž”).

§ 2

Pořadatelem Soutěže je společnost JABLOTRON ALARMS a.s., se sídlem Pod Skalkou 4567, PSČ 466 01, IČO: 28668715, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1957 (dále jen ,,Pořadatel”).

§ 3

 1. Soutěž je vedena a propagována na Facebooku Jablotron CZ.
 2. Soutěž probíhá od 16. 3. do 22. 3. 2021 12:00 hodin (dále též „doba trvání soutěže“).
 3. Organizátor bude o Soutěži informovat na svém Facebookovém profilu.
 4. Soutěž není vytvořena, spravována ani sponzorována firmou Facebook. Facebook je registrovaná obchodní známka Facebook.
 5. Soutěž bude probíhat na území České republiky.
 6. Vyhlášení vítěze bude nejpozději 23. 3. 2021.

§ 4

 1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let, které jsou registrované na sociální síti Facebook a po dobu soutěže budou mít aktivní osobní facebookový profil. Pořadatel má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly.
 2. Mechanika soutěže spočívá ve vložení svého tipu, kolik poplachů zpracovala Tísňová linka Jablotron za rok 2020 do komentáře pod soutěžní příspěvek na facebookovém profilu JablotronCZ.
 3. Soutěž má pouze jedno kolo, výhercem se stává jeden soutěžící, který bude se svým tipem nejblíže správné odpovědi. V případě shodného tipu rozhodne losování ze stejných tipů.
 4. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků.

§ 5

 1. Soutěž probíhá na sociální síti Facebook (www.facebook.com). Účastník publikováním komentáře – tipu pod soutěžním příspěvkem na Facebooku potvrdí svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlas s těmito Pravidly.
 2. Výhercem se stává jeden soutěžící, který splní zadání v době trvání soutěže a jehož tip bude nejblíže správné odpovědi. V případě více shodných tipů rozhodne los. Výherce získá následující cenu: Zabezpečovací systém Jablotron a jeho instalaci v hodnotě 60 000 Kč bez DPH.
 3. Výhru lze uplatnit pouze jako celek, tzn. na jednu instalaci zabezpečovacího systému na jedné adrese. Pokud hodnota instalace nedosáhne hodnoty ceny, nelze zbytek uplatnit na jiné instalaci.
 4. Každý Účastník se může soutěže účastnit pouze jednou.
 5. Výherce Soutěže budou kontaktován Pořadatelem prostřednictvím Facebook soukromé zprávy (private message). Výherce bude vyzván, aby prostřednictvím soukromé zprávy sdělil Pořadateli kontaktní údaje, prostřednictvím kterých se poté Pořadatel Soutěže domluví s výhercem na podmínkách předání výhry, popř. dalších organizačních záležitostech. V případě, že výherce nebude na takovou výzvu reagovat do 14 kalendářních dnů nebo nebude možné ho kontaktovat, popř. si výhru nepřevezme dle pokynů Pořadatele, přechází nárok na výhru na soutěžícího s dalším nejbližším tipem.
 6. Výherci nejsou oprávněni vymáhat Cenu právní cestou, žádat výměnu Ceny nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na Cenu není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo Ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty.
 7. Výhra bude výherci předána prostřednictvím montážní firmy určené firmou JABLOTRON SECURITY a.s. na adrese, kterou výherce uvedl v soukromé zprávě na Facebooku a to do 30 dnů ode dne oznámení adresy Pořadateli. Pokud výherce neuvede doručovací adresu, na kterou mu má být výhra doručena nebo uvede adresu neúplnou či nesprávnou či nevyhovující těmto Pravidlům (adresa v České republice) a výhru mu tak nebude možné doručit, ztrácí na ni bez jakékoli náhrady nárok a výhra bude předána dalšímu nejbližšímu tipujícímu soutěžícímu. V případě, že nebude výherce při doručení výhry zastižen na uvedené adrese a v domluveném čase, bude učiněn ještě jeden pokus o kontakt montážní firmou. Nedojde-li k převzetí ani při opakovaném pokusu o předání, výherce ztrácí na výhru nárok. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry výherci z důvodu změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, když nebude výherce na doručovací adrese a ve stanovený čas zastižen. Po dohodě výherce s montážní firmou lze instalaci bezpečnostního systému odložit, avšak nejpozději do 31. 12. 2021.

§ 6

 1. Účastí v Soutěži souhlasí Účastník se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a předání výhry, a to po dobu trvání soutěže až do doručení výhry a její montáže v rozsahu.
 2. Výherce souhlasí s pořízením audiovizuálního záznamu při předání výhry a po ukončení instalace zabezpečovacího zařízení v domě nebo bytě za marketingovými účely.
 3. Pořadatel nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv třetích osob ze strany Účastníka Soutěže.
 4. Účastník soutěže prohlašuje, že zasláním soutěžní odpovědi neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že zasláním soutěžní odpovědi dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost účastník soutěže, který soutěžní zprávu zaslal.

§ 7

 1. Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu.
 2. Pravidla Soutěže budou dostupná online na webové stránce www.jablotron.cz
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěži.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky, Pořadatele nebo jejich obchodní partnery.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít pravidla Soutěže nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito pravidly nebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže.
 7. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.
 8. Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za závady spojené s fungováním portálu Facebook, operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání Pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků.
 10. Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.
 11. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že Výherce uvedl nesprávnou adresu.
 12. Přihláška k účasti Účastníka v Soutěži znamená, že se Účastník seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.

V Jablonci nad Nisou dne 9. 3. 2021